Headerbild

Inbjudan till Årsmöte

2020-04-27 i Allmänt

DAGORDNING AKK:sårsmöte 2020-06-02

Plats: Samlingslokalen Axelent Arena

Tid: 18.00-20.00

 

§ 1.   Upprop och fastställande av röstlängd.

 

§ 2.   Val av mötesordförande och mötessekreterare.

 

§ 3.   Val av justeringsmän för mötet, som jämte ordföranden justerar protokollet samt är rösträknare.

 

§ 4.   Fråga om mötet utlysts korrekt.

 

§ 5.   Fastställande av dagordning.

 

§ 6.   Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för verksamhetsåret           

         2019/2020

 

§ 7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för verksamhetsåret 2019/2020.

 

§ 8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2019/2020.

 

§ 9.   Fastställande av medlemsavgifter.

 

§ 10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2020/2021.

 

§ 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

 

§ 12. Val av:

-     föreningens ordförande, styrelsens ordförande för en tid av 1 år.

-     föreningens sekreterare, styrelsens sekreterare för en tid av 2 år.

-     2 styrelsesuppleanter med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.

-     1 styrelseledamot tillika 1 vice sekreterare för en tid av 2 år.

-     1 styrelseledamot tillika 1 vice kassör för en tid av 2 år.

-     2 revisorer och 1 revisorssuppleant för 1 år- i detta val får inte styrelseledamöterna delta.

-     3 ledamöter till valberedningen för 1 år varav en skall vara sammankallande.

 

§ 13.  Eventuella övriga frågor samt frågor som anmälts under punkt 5 ovan. Frågor av större  

          ekonomiska natur eller med annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får

          inte avgöras om den inte finns med på dagordningen före mötet.

 

Adress

Apladalens Konståkningsklubb c/o Jennie Ferm Åminne Norra Hult 16 331 91 Värnamo

Kontakt

E-post: info.apladalenskk@gmail.com

Drivs med KlubbenOnline

Logga in